• ราคาต่อหน่วย 7.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 7,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 3750.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span><span></span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต </span><span>3.50 x 3.50 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว </span><span>100 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี </span><span>1 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>3.50 x 3.50</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไอคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span><span></span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต </span><span>3.50 x 3.50 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว </span><span>100 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี </span><span>1 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>3.50 x 3.50</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไอคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span><span></span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต </span><span>3.50 x 3.50 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว </span><span>100 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี </span><span>1 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>3.50 x 3.50</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไอคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span><span></span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต </span><span>3.50 x 3.50 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว </span><span>100 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี </span><span>1 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>3.50 x 3.50</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไอคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>

กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 1 ด้าน

กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 100 แผ่น/แพ็ค 4 สี 1 ด้าน

ขนาด: 3.50 x 3.50 นิ้ว

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี 1 ด้าน

ไอคัท ทากาวแบบแกะออกได้

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 1 ด้าน